PASCUAL ABOGADOS. TODA ESPAÑA.


Pascual Avogados é un despacho de avogados con actividade en todo o territorio español. Con independencia de onde che atopes, serás atendido, sen que che supoña un gasto adicional.

Pascual Avogados ten a súa sé na Coruña, na rúa Fernando Macías, nº 8, 4º B (edificio "Conde de Fenosa"). O titular do despacho é Don Marcos Pascual Vázquez, ex Xuíz sustituto de Primeira Instancia e Instrución e ex Asesor Xurídico do Servizo de Recaudación da Excma. Diputación Provincial da Coruña.

Asímesmo, Don Marcos Pascual Vázquez é Mediador Familiar, inscrito no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia, dependente da Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

O despacho está especializado en Dereito Civil, Dereito Penal e Dereito Administrativo.

No ámbito do Dereito Civil prestámosche os nosos servizos nos seguintes procedementos: separacións, divorcios, nulidades matrimoniales, garda e custodia de menores e incapaces, modificacións de medidas, pensións de alimentos, pensións compensatorias, indemnizacións por danos e perdas, herdanzas, contratos, procedementos monitorios, reclamacións de débedas a morosos, etc.

Polo que respecta ao dereito Penal, defendémosche en todo tipo de delitos, tanto se es o denunciante coma se es o denunciado.

En canto ao dereito Administrativo, prestámosche os nosos servizos en calquera procedemento sancionador (multas de tráfico, sancións de sanidade, etc.), tramitamos as túas licenzas, facémosche calquera reclamación ante a Administración, presentamos as túas alegaciones e os teus recursos, gestionamos a indemnización que che corresponda por unha expropiación forzosa ou por calquera dano do que sexa responsable a Administración, etc.

Tamén che facemos calquera xestión que necesites, como:

  • Reclamación a Compañías de Seguros
  • Investigación de testamentos
  • Obtención de Certificados de Última Vontade e de copias de testamentos en Notarías
  • Investigación de propiedades
  • Obtención de Certificados de nacemento e de Partidas Bautismales
  • Obtención de nacionalidade española
  • Negociacións e intermediaciones con terceiras persoas
  • Envío de cartas de todo tipo a todo tipo de destinatarios (de reclamación, de cese de actividade, etc.)
  • Etc.

Para pedir cita, podes chamar ao teléfono 981 25 91 33 ou enviar un e-mail a despachopascual@pascualabogados.com

© 2006 Pascual Abogados - Tódo-los dereitos reservados
Abogado abogada abogados abogadas abogacía avogado avogada avogados avogadas de en A Coruña La Coruña Coruña asesor asesora asesores asesoras asesoría asesoramiento asesorar especialista especialidad consulta consultas consultor consultores gestión gestionar comprar vender compraventa pisos piso vivienda tramitar trámite auditoría gratis gratuito gratuita barato barata descuento descuentos rebaja rebajas reducción rebajar reducir industria polígono industrial empresa empresas minuta honorarios factura iguala costas presupuesto Galicia aldea pueblo parroquia Ayuntamiento de La Coruña Diputación Concello Deputación Santiago de Compostela Ferrol El Ferrol Cambre Oleiros Ordes Ordenes Sada Carballo Culleredo Betanzos Narón As Somozas Bergondo Arteixo Arteijo Sabón Cee Zas Vimianzo Coristanco Muros Noia Noya Finisterre Lugo Sarria Monforte Villalba Vilalba Guitiríz Foz Chantada Monterroso Ourense Orense Carballino Carballiño Celanova Rivadabia Maceda Manzaneda Trives El Barco de Valdeorras A Rúa Bande Allariz San Ciprián das Viñas Cibrao Pontevedra Vigo Nigrán Sanxenxo Sangenjo Portonovo Grove Poio Lalín Porriño Marín Bayona Baiona divorcio expres rápido divorcios divorciarse divorciado divorciados divorciada divorciadas de mutuo acuerdo amistoso amistosa contencioso contenciosa separación separaciones separarse separado separados separada separadas pensión pensiones de alimentos compensatoria uso y disfrute de la vivienda conyugal guardia y custodia de los hijos menores de edad gastos pareja parejas de hecho heterosexual homosexual gay gays matrimonio matrimonial matrimonialista filiación paternidad prueba mediador familiar mediación mediar multa multas de tráfico multar sanción sancionar retirada de carnet carné por puntos recurso recursos recurrir impugnar alzada reposición contencioso administrativo procedimiento proceder exceso de velocidad alcoholemia tasa alcohol temerario temeraria accidente de tráfico accidentes fallecimiento muerte daños lesiones valoración del daño corporal reclamación reclamar indemnización indemnizar tablas daños y perjuicios daño moral valoración tasar tasación reclamar herencia heredero heredera heredar división partición desheredar testamento muerte causante fallecido fallecimiento repartir reparto aceptación partición partir repartir Notario rechazar certificado de nacimiento partida bautismal abuelo abuela monitorio deuda deudor deudora moroso morosa reclamación reclamar acreedor acreedora mora interés intereses embargo embargar subasta subastas arrendamiento arrendamientos urbanos renta actualización actualizaciones rentas reclamación alquiler alquileres arrendador arrendatario arrendadores arrendatarios inquilino inquilinos desahucio reclamación de rentas propiedad horizontal propietario propietarios cuotas impago obras derrama comunidad de vecinos comunidades de vecinos contrato contratos civiles civil civilista compraventa pisos piso inmuebles inmueble vicios ocultos engaño resolución registro de la propiedad civil penal penalista denuncia denuncias denunciar querella querellarse querellar denunciante denunciado imputado delitos contra la seguridad del tráfico alcoholemia alcoholemias borracho ebrio lesiones injurias calumnias robos coacciones defensa y acusación en todo tipo de delitos delito malos tratos en el ámbito doméstico mujer maltratada amenazas secuelas cicatriz pena insultos vejaciones daños mal trato psicológico sicológico miedo pánico faltas tráfico de drogas delito contra la salud pública prisión cárcel estafa estafador timo timar timador delincuente falso falsa prueba probar demostrar acreditar derecho administrativo urbanismo expropiaciones expropiación recurso recursos administrativos (multas de tráfico, sanciones, etc) licencia licencias procedimiento protección de Datos adaptación de empresas a la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD contrato de iguala empleo trabajo emigrantes gallegos permiso de trabajo residencia nacionalidad investigar certificado de nacimiento defunción partida bautismal parroquia registro civil emigrante inmigrante emigrar extranjero extranjería expulsión expulsar expediente expedientar permiso Abogado abogada abogados abogadas abogacía avogado avogada avogados avogadas de en A Coruña La Coruña Coruña asesor asesora asesores asesoras asesoría asesoramiento asesorar especialista especialidad consulta consultas consultor consultores gestión gestionar comprar vender compraventa pisos piso vivienda tramitar trámite auditoría gratis gratuito gratuita barato barata descuento descuentos rebaja rebajas reducción rebajar reducir industria polígono industrial empresa empresas minuta honorarios factura iguala costas presupuesto Galicia aldea pueblo parroquia Ayuntamiento de La Coruña Diputación Concello Deputación Santiago de Compostela Ferrol El Ferrol Cambre Oleiros Ordes Ordenes Sada Carballo Culleredo Betanzos Narón As Somozas Bergondo Arteixo Arteijo Sabón Cee Zas Vimianzo Coristanco Muros Noia Noya Finisterre Lugo Sarria Monforte Villalba Vilalba Guitiríz Foz Chantada Monterroso Ourense Orense Carballino Carballiño Celanova Rivadabia Maceda Manzaneda Trives El Barco de Valdeorras A Rúa Bande Allariz San Ciprián das Viñas Cibrao Pontevedra Vigo Nigrán Sanxenxo Sangenjo Portonovo Grove Poio Lalín Porriño Marín Bayona Baiona divorcio expres rápido divorcios divorciarse divorciado divorciados divorciada divorciadas de mutuo acuerdo amistoso amistosa contencioso contenciosa separación separaciones separarse separado separados separada separadas pensión pensiones de alimentos compensatoria uso y disfrute de la vivienda conyugal guardia y custodia de los hijos menores de edad gastos pareja parejas de hecho heterosexual homosexual gay gays matrimonio matrimonial matrimonialista filiación paternidad prueba mediador familiar mediación mediar multa multas de tráfico multar sanción sancionar retirada de carnet carné por puntos recurso recursos recurrir impugnar alzada reposición contencioso administrativo procedimiento proceder exceso de velocidad alcoholemia tasa alcohol temerario temeraria accidente de tráfico accidentes fallecimiento muerte daños lesiones valoración del daño corporal reclamación reclamar indemnización indemnizar tablas daños y perjuicios daño moral valoración tasar tasación reclamar herencia heredero heredera heredar división partición desheredar testamento muerte causante fallecido fallecimiento repartir reparto aceptación partición partir repartir Notario rechazar certificado de nacimiento partida bautismal abuelo abuela monitorio deuda deudor deudora moroso morosa reclamación reclamar acreedor acreedora mora interés intereses embargo embargar subasta subastas arrendamiento arrendamientos urbanos renta actualización actualizaciones rentas reclamación alquiler alquileres arrendador arrendatario arrendadores arrendatarios inquilino inquilinos desahucio reclamación de rentas propiedad horizontal propietario propietarios cuotas impago obras derrama comunidad de vecinos comunidades de vecinos contrato contratos civiles civil civilista compraventa pisos piso inmuebles inmueble vicios ocultos engaño resolución registro de la propiedad civil penal penalista denuncia denuncias denunciar querella querellarse querellar denunciante denunciado imputado delitos contra la seguridad del tráfico alcoholemia alcoholemias borracho ebrio lesiones injurias calumnias robos coacciones defensa y acusación en todo tipo de delitos delito malos tratos en el ámbito doméstico mujer maltratada amenazas secuelas cicatriz pena insultos vejaciones daños mal trato psicológico sicológico miedo pánico faltas tráfico de drogas delito contra la salud pública prisión cárcel estafa estafador timo timar timador delincuente falso falsa prueba probar demostrar acreditar derecho administrativo urbanismo expropiaciones expropiación recurso recursos administrativos (multas de tráfico, sanciones, etc) licencia licencias procedimiento protección de Datos adaptación de empresas a la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD contrato de iguala empleo trabajo emigrantes gallegos permiso de trabajo residencia nacionalidad investigar certificado de nacimiento defunción partida bautismal parroquia registro civil emigrante inmigrante emigrar extranjero extranjería expulsión expulsar expediente expedientar permiso Abogado abogada abogados abogadas abogacía avogado avogada avogados avogadas de en A Coruña La Coruña Coruña asesor asesora asesores asesoras asesoría asesoramiento asesorar especialista especialidad consulta consultas consultor consultores gestión gestionar comprar vender compraventa pisos piso vivienda tramitar trámite auditoría gratis gratuito gratuita barato barata descuento descuentos rebaja rebajas reducción rebajar reducir industria polígono industrial empresa empresas minuta honorarios factura iguala costas presupuesto Galicia aldea pueblo parroquia Ayuntamiento de La Coruña Diputación Concello Deputación Santiago de Compostela Ferrol El Ferrol Cambre Oleiros Ordes Ordenes Sada Carballo Culleredo Betanzos Narón As Somozas Bergondo Arteixo Arteijo Sabón Cee Zas Vimianzo Coristanco Muros Noia Noya Finisterre Lugo Sarria Monforte Villalba Vilalba Guitiríz Foz Chantada Monterroso Ourense Orense Carballino Carballiño Celanova Rivadabia Maceda Manzaneda Trives El Barco de Valdeorras A Rúa Bande Allariz San Ciprián das Viñas Cibrao Pontevedra Vigo Nigrán Sanxenxo Sangenjo Portonovo Grove Poio Lalín Porriño Marín Bayona Baiona divorcio expres rápido divorcios divorciarse divorciado divorciados divorciada divorciadas de mutuo acuerdo amistoso amistosa contencioso contenciosa separación separaciones separarse separado separados separada separadas pensión pensiones de alimentos compensatoria uso y disfrute de la vivienda conyugal guardia y custodia de los hijos menores de edad gastos pareja parejas de hecho heterosexual homosexual gay gays matrimonio matrimonial matrimonialista filiación paternidad prueba mediador familiar mediación mediar multa multas de tráfico multar sanción sancionar retirada de carnet carné por puntos recurso recursos recurrir impugnar alzada reposición contencioso administrativo procedimiento proceder exceso de velocidad alcoholemia tasa alcohol temerario temeraria accidente de tráfico accidentes fallecimiento muerte daños lesiones valoración del daño corporal reclamación reclamar indemnización indemnizar tablas daños y perjuicios daño moral valoración tasar tasación reclamar herencia heredero heredera heredar división partición desheredar testamento muerte causante fallecido fallecimiento repartir reparto aceptación partición partir repartir Notario rechazar certificado de nacimiento partida bautismal abuelo abuela monitorio deuda deudor deudora moroso morosa reclamación reclamar acreedor acreedora mora interés intereses embargo embargar subasta subastas arrendamiento arrendamientos urbanos renta actualización actualizaciones rentas reclamación alquiler alquileres arrendador arrendatario arrendadores arrendatarios inquilino inquilinos desahucio reclamación de rentas propiedad horizontal propietario propietarios cuotas impago obras derrama comunidad de vecinos comunidades de vecinos contrato contratos civiles civil civilista compraventa pisos piso inmuebles inmueble vicios ocultos engaño resolución registro de la propiedad civil penal penalista denuncia denuncias denunciar querella querellarse querellar denunciante denunciado imputado delitos contra la seguridad del tráfico alcoholemia alcoholemias borracho ebrio lesiones injurias calumnias robos coacciones defensa y acusación en todo tipo de delitos delito malos tratos en el ámbito doméstico mujer maltratada amenazas secuelas cicatriz pena insultos vejaciones daños mal trato psicológico sicológico miedo pánico faltas tráfico de drogas delito contra la salud pública prisión cárcel estafa estafador timo timar timador delincuente falso falsa prueba probar demostrar acreditar derecho administrativo urbanismo expropiaciones expropiación recurso recursos administrativos (multas de tráfico, sanciones, etc) licencia licencias procedimiento protección de Datos adaptación de empresas a la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD contrato de iguala empleo trabajo emigrantes gallegos permiso de trabajo residencia nacionalidad investigar certificado de nacimiento defunción partida bautismal parroquia registro civil emigrante inmigrante emigrar extranjero extranjería expulsión expulsar expediente expedientar permiso Abogado abogada abogados abogadas abogacía avogado avogada avogados avogadas de en A Coruña La Coruña Coruña asesor asesora asesores asesoras asesoría asesoramiento asesorar especialista especialidad consulta consultas consultor consultores gestión gestionar comprar vender compraventa pisos piso vivienda tramitar trámite auditoría gratis gratuito gratuita barato barata descuento descuentos rebaja rebajas reducción rebajar reducir industria polígono industrial empresa empresas minuta honorarios factura iguala costas presupuesto Galicia aldea pueblo parroquia Ayuntamiento de La Coruña Diputación Concello Deputación Santiago de Compostela Ferrol El Ferrol Cambre Oleiros Ordes Ordenes Sada Carballo Culleredo Betanzos Narón As Somozas Bergondo Arteixo Arteijo Sabón Cee Zas Vimianzo Coristanco Muros Noia Noya Finisterre Lugo Sarria Monforte Villalba Vilalba Guitiríz Foz Chantada Monterroso Ourense Orense Carballino Carballiño Celanova Rivadabia Maceda Manzaneda Trives El Barco de Valdeorras A Rúa Bande Allariz San Ciprián das Viñas Cibrao Pontevedra Vigo Nigrán Sanxenxo Sangenjo Portonovo Grove Poio Lalín Porriño Marín Bayona Baiona divorcio expres rápido divorcios divorciarse divorciado divorciados divorciada divorciadas de mutuo acuerdo amistoso amistosa contencioso contenciosa separación separaciones separarse separado separados separada separadas pensión pensiones de alimentos compensatoria uso y disfrute de la vivienda conyugal guardia y custodia de los hijos menores de edad gastos pareja parejas de hecho heterosexual homosexual gay gays matrimonio matrimonial matrimonialista filiación paternidad prueba mediador familiar mediación mediar multa multas de tráfico multar sanción sancionar retirada de carnet carné por puntos recurso recursos recurrir impugnar alzada reposición contencioso administrativo procedimiento proceder exceso de velocidad alcoholemia tasa alcohol temerario temeraria accidente de tráfico accidentes fallecimiento muerte daños lesiones valoración del daño corporal reclamación reclamar indemnización indemnizar tablas daños y perjuicios daño moral valoración tasar tasación reclamar herencia heredero heredera heredar división partición desheredar testamento muerte causante fallecido fallecimiento repartir reparto aceptación partición partir repartir Notario rechazar certificado de nacimiento partida bautismal abuelo abuela monitorio deuda deudor deudora moroso morosa reclamación reclamar acreedor acreedora mora interés intereses embargo embargar subasta subastas arrendamiento arrendamientos urbanos renta actualización actualizaciones rentas reclamación alquiler alquileres arrendador arrendatario arrendadores arrendatarios inquilino inquilinos desahucio reclamación de rentas propiedad horizontal propietario propietarios cuotas impago obras derrama comunidad de vecinos comunidades de vecinos contrato contratos civiles civil civilista compraventa pisos piso inmuebles inmueble vicios ocultos engaño resolución registro de la propiedad civil penal penalista denuncia denuncias denunciar querella querellarse querellar denunciante denunciado imputado delitos contra la seguridad del tráfico alcoholemia alcoholemias borracho ebrio lesiones injurias calumnias robos coacciones defensa y acusación en todo tipo de delitos delito malos tratos en el ámbito doméstico mujer maltratada amenazas secuelas cicatriz pena insultos vejaciones daños mal trato psicológico sicológico miedo pánico faltas tráfico de drogas delito contra la salud pública prisión cárcel estafa estafador timo timar timador delincuente falso falsa prueba probar demostrar acreditar derecho administrativo urbanismo expropiaciones expropiación recurso recursos administrativos (multas de tráfico, sanciones, etc) licencia licencias procedimiento protección de Datos adaptación de empresas a la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD contrato de iguala empleo trabajo emigrantes gallegos permiso de trabajo residencia nacionalidad investigar certificado de nacimiento defunción partida bautismal parroquia registro civil emigrante inmigrante emigrar extranjero extranjería expulsión expulsar expediente expedientar permiso